У складу са одредбама Чланова :12, 22 и 33 Закона о удружењима (сл.лист РС број 51/09) и Чланова: 29, 73 и 74 Статута » Савез орrанизација ампутираца Србије " на редовној годишњој седници Републичког одбора »„САВЕЗА ОРГАНИЗАЦИЈА АМПУТИРАЦА СРБИЈЕ" 28. маја 2013. roдине у Београду је усвојен овај ;
                                                            СТАТУТ
                      „САВЕЗА ОРГАНИЗАЦИJА АМПУТИРАЦА СРБИЈЕ"
 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1.
Савез организација ампутираца Србије ( у даљем текстy Савез) је самостална , добровољна, хуманитарна, интересна, демократска, Нестраначка и непрофитна јединствена организација у коју се удружују градске и окружне орга.низације чији чланови су особе са ампутацијама у даљем тексту (ампутирци), са територије Републике Србије ( у даљем тексту организације).
Савез је члан Националне организације особа са инвалидитетом Србије. Савез представља сва лица са ампутацијама, ампутирце Србије, остварујући циљеве и задатке утврђене Уставом, Законима и овим Статутом, Савез делује у јавном интересу.
Члан 2.
Назив Савез је: „Савеза организација ампутираца Србије ". Скраћени назив Савеза је „ С- А- С„ { Савез - Ампутираца - Србије. Седиште Савеза је у Кикинди, улица Милоша Великог 29
Члан З.
Савез је правно лице основано на неодређено време. Савез представља и заступа председник Савеза.         
    0    
Чла н 4.
Савез има печат, штамбиљ и мали печат са Исписаним текстом на српском језику ућириличном писму. *Печат Савеза је округлог облика. Унутар печата је кружни натпис: Савез организација ампутираца Србије, у средини печата је испиеан текст : S-А-S што представља скраћени назив од Савеза- Ампутираца-Србије.
*Штамбиљ Савеза је правоугаоног облика и садржи текст исписан ћириличним писмом:
Савез организација ампутираца Србије
Бр.      датум      20_.
Кикинда
*Мали печат је правоугаоног облика и служи за административне послове са исписаним текстом у три реда:
Савез организација
ампутираца Србије
Кикинда
Управни одбор утврђује величину, број печата и штамбиља.
Члан 5.
Савез поседује амблем.Изглед амблема утврђује Управни одбор Савеза.
С-А-С    1
 
Члан б.
Рад савеза је јаван. Оства.рење јавности рада уређује се овим Статутом.
члан 7.
Савез сарађује са државним органима, другим органима и организацијама на Државном нивоу на начелу добровољности и равноправности. Водећи рачуна о прокламованим начелима из овог Статута.
Организације које су удружене у Савез делују самостално на територији за коју су основане у оквиру циљева и задатака утврђених овим Статутом.  Савез се може удруживати и у међународне организације поштујући начела из овог Статута.
Члан 8.
Управни адfвр доноси одлуку о данима у години на које ће се одржавати активности особа са ампутацијама.
Члан 9.
Рад у Савезу је волонтерски. Изузетно, када обим послова захтева веће ангажовање може се одредити накнада.
II ОБЛАСТ АКТИВНОСТИ, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 
Члан 10.
Област остваривања циљева Савеза је;
~ заштита и унапређивање социјално-економског положаја особа са ампутацијама у Србији.
Члан 11.
Основни циљеви Савеза су:
~ Покретање иницијативе и предузимање мера код надлежних органа, орrанизација и институција за што бољу и адекватнију заштиту особа са ампутацијама у њиховим настојањима да буду равноправни са осталим грађанима у друштву;
~ Развијање сарадње са осталим организацијама особа са инвалидитетом у оквиру Савеза организација ампутираца Србије,
~ Развијање сарадње са другим организацијама оеоба са инвалидитетом у Србији и у иностранству на основу 3акона ради размене искустава или заједничког деловања;
~ Систематско и континуирано праћење материјалног и друштвеног положаја особа са ампутацијама;
стварање услова за радна ангажовање,што хуманије и потпунuје услове живота особа са ампутацијама, њихових једнаких права као грађана и пунијеr учешћа у друштву;
унапређивање и примена савремених метода у систему образовања, професионалне орјентације и рехабилитације, запошљавања и обезбеђивање одговарајућих помагала.
• обезбеђивање и.нформативне делатности, путем Савремених Средстава информисања и комуникације као и издавање књига и гласила;
~ покретање иницијатива и дава.ње предлога надлежним државним органима и другим органима и орrанизацијама за решавање тих питања;
 
С-А-С
 
подстицање превентивног деловања којим би се спречило стварање особа са ампутацијама, поштовање принципа заштите на раду и побаљшање истих;
покретање иницијативе за развој служби аа подршку особама са ампутацијама;
разматрање предлога закона и других прописа којима се уређују питања Од интереса за особе са ампутацијама, давање предлога и мишљења надлежним органима и покретање иницијатива за измене постојећих закона;
разматрање и покретање иницијативе за унапређивање научног, културног стваралаштва особа са ампутацијама и њиховог учешћа у културном животу;
подстицање и организовање спортских , шаховских и рекреативних активности;
. организовање симпозијума, конференција и саветовања за разматрање проблема живота и укључивање особа са ампутацијама у друштвени
живот;
~ оснивање организација за набављање привредне и друштвене делатности и подстицање приватне иницијативе, када је та делатност од интереса Особа са ампутацијама у Србији.
. преузимање и других мера и радњи у договору са организацијама чланицама Савеза.
Члан 12.
Циљеве и задатке утврђене овим Статутом, Савез остварује самостално, преко организација или у сарадњи са другим удружењима особа са инвалидитетом. Ради остваривања заједничких задатака Савез доноси годишњи програм рада.
Члан 13.
Савез може, самостално или са другим арганизацијама, да оснива предузећа и друге организације или фондације за професионално оспособљавање и запошљавање особа са ампутацијама, за обављање привредне и друге делатности,издавачко-информативме и библиотечке делатнtзсти за потребе свог чланства. Одлуку о вршењу наведених делатности доноси Републички одбор Савеза у складу са важећим 3аконима.
Члан 14.
Савез врши јавна овлашћења када су му она Законам или другим прописом поверена.
III ПPABA u ДУЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИ]А
Члан 15.
Удруживање у Савез врши се на основу писменог договора Оснивача односно
уз писмени захтев за пријем организације која нема статус оснивача.
Договор сачињавају организације оснивачи Савеза. 3ахтев за придруживање
Савеза се подноси Републичком одбору Савеза а падносе организације које
желе да постану чланице Савеза. Организације оснивачи и организације које
нису оснивачи Савеза у свим питањима су равноправни чланови Савеза. Све
организације су обавезне да приложе одлуке својих органа о удруживању
без обзира на својство као члана Савеза. Уз одлуку се подноси: Статут
 
организације, решење о упису у званични регистар, решење о јединственом матичном броју организације, решење о ПИБ-у, број пословног рачуна код одабране банке и попуњен образац v приступању који се посебно доставља организацији.
Члан 16.
Организације у Савезу имају права и дужности да:
-непосредно и преко својих председника учествују у утврђивању ставова и политике Савеза
-својим активностима доприносе остваривању циљева и задатака утврђених овим Статутом
-покрећу иницијативе за решавање одређених питања
-доследно остварују програмска и организациона начела и одлука Савеза -дају иницијативне предлоге за избор и опозив чланова органа Савеза
-да се придржавају рокова за доношење и спровођење програма и активности Савеза, а посебно да достављају годишње извештаје о бројном стању чланова
-подносе    извештаје о коришћењу наменских средстава добијених
посредством Савеза
-преко својих представника ииформишу чланство о свом и раду Савеза -покрећу поступак у орrанима Савеза за утврђивање одговорности -извршавају финансијске обавезе према Савезу ако се оне уведу
Члан 17.
Када организације поднесу предлоге или иницијативе за разматрање појединих питања из делокруга Савез , органи Савеза су дужни да иницијативе размотре и да подносиоца обавесте у року од 30 дана о заузетим ставовима.
Члан 18.
Организација ћe своје статуте ускладити са овим стаryтом и на јединствен начин Својим статутима и другим општим актима уредити питања и то:
1.    Да свака особа са ампутацијом са подручја деловања орrанизације може постати члан организације, ако испуњава услове да је особа са неком врстом ампутације, да поднесе пријаву за упис и обавеже се на придржавање Статута и других општих аката и одлука организација .
2.    Чланови у орrанизацији могу бити редовни, помажући и почасни.
    Редовни чланови су они који су особе са ампутацијама и прикватају Статут организације особа са ампутацијом , nлaћajy чланарину и активно учествују у остваривању задатака организације особа са ампутацијом.
    Помажући чланови могу бити они који својим повременим новчаним и материјалним прилозима и радом доприносе остваривању циљева и задатака организација. Помажући члан може бити и правно лице.
    Почасни члан је оно лице које је својим радом и залагањем дало
значајан допринос остваривању циљева и задатака
организације. Почасни члан може бити и правно лице.
3.Члан организације који се не буде залагао за остваривање задатака организације, који делује супротно статуту и не извршава материјалне обавезе према органиаацији, може бити искључен. Одлуку о искључењу доноси Управни одбор арганизације. Нa одлуку о искључењу члан има право жалбе о којој одлучује Републички одбор организације.
 
4.Чланство престаје слободно израженом вољом, прећутним напуштањем орrанизације или пресељењем са подРУчја оРганизације и смрбу.
5. Садржину и начин вођења евиденције чланства уређује Управни одбор Савеза
Члан 19.
Особа са ампутацијом у смислу дефиниције инвалидитета је особа којој је хируршком интервенцијом, рођењем или утицајем неке друге околности као крајња последица видљиви недостатак неког од делова тела.
Члан 20.
Орrанизације члану организације издају чланску карry, чији облик и садржину утврђује Управни одбор Саsеза.
Чла н 21.
Својство организације у Савезу престаје:
-иступањем из Савеза
-искључењем
-престанком рада орrанизације
Одлуку о иступању из Савеза организација доставља Савезу у року од 30 дана, од дана доношења, са образложењем разлога за иступање. У року од 30 дана, Председник Савеза ће организовати састанак са представницима организације која иступа ради покушаја изналажења решења по спорном питању. Ако чланица и nocne тога остане код своје одлуке орrани Савеза ћe, сагласно Статуту, констатовати да је организацији престало чланство у Савезу.
Члан 22.
Организација која не спроводи заједнички утврђене ставове, одлуке и општа акта Савеза, која делује супротно овом Статуту или не извршава материјалне обавезе према Савезу, може бити искључен из Савеза. Пре доношења одлуке о искључењу Савез је дужан да упозори организацију о постојању разлога за искључење. На одлуку о искључењу организација има право жалбе Републичком одбору Савеза која доноси коначну одлуку.
Члан 23.
Ако организација престане са радом услед не испуњавања услова за њено постојање прописаних законом или ако јој се забрани рад, Управни одбор Савеза ћe констатовати да је престало чланство у Савезу:
Члан 24.
Даном престанка чланства организације у Савезу, организација губи право на коришћење имовине, обележја и услуге Савеза.
IV ИНТЕРЕСНQ УДРУЖИBAЊЕ 
Члан 25.
У оквиру Савеза могу се оснивати и деловати друштва, клубови и друге
асоцијације са статусом придруженог правног лица, ради решавања
специфичних проблема и задовољавања посебних интереса. Одлуку о
оснивању доноси Републички одбор Савеза. Организације, чија је делатност
 
од непосредног интереса за особе са ампутацијама, могу бити примљена за придруженаг члана Савеза, са nравом учешћа у раду без права одлучивања.
Члан 26.
У оквиру Савеза се могу оснивати секције и други облици унутрашњег организовања Савеза ради решавања специфичних проблема и задовољавања посебних интереса.
V ОРГАНИ И PАДHA ТЕЛА САBE3А
Члан 27.
Органи Савеза су:
1.Републички одбор Савеза организација ампутираца Србије 2.Управни одбор
3.Надзорни о•бор
4.Председник Савеза
5. Потп редседн и к Са веза и
б.Секретар Савеза
Органи Савеза у евом раду заступају за;једничке интересе свих чланова организација.
РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР САВЕЗА
Члан 2$.
Највиши орган Савеза је Републички одбор Савеза организација ампутираца Србије коју чине представници организација удружених у Савез. У даљем тексту Републички одбор.
Члан 29.
Републички одбор
-Усваја Статут, као и измене и допуне Статута; -Одлучује v nрестанку рада Савеза;
-Доноси плани и програм рада
-Разматра и усваја годишњи извештај о раду; -Доноси финансијски план и усваја годишњи рачун;
-Констатује избор чланова Републичког одбора Савеза; -Констатује избор чланова Управнаг одбора Савеза; -Бира чланове Надзорног одбора Савеза;
-  -Бира Председника и потпредседника;
-Констатује именовање Секретара Савеза;
-Оснива предузеће, установе, библиотеке и јавна гласила; 
-Доноси nрограмску оријентацију Савеза за четири године; 
-Одлучуеј о пријему и искључењу организација из Савеза ~
    ~
--Одлучује о стицању и отуђењу непокретности у својини Савеза; -Разматра иницијативе и предлоге организација које су упућене Републичком одбору Савеза;
-Образује радна тела Републичког одбвра Савеза, и бира чланове радних тела;
- Одлучује о статусним променама Савеза;
   -Доноси одлуку о удруживању Савеза у друге асоцијације;
-Даје препоруке организацијама ради уједначавања организације рада и
-Обавља и друге послове од заједничког интереса одређене овим Статутом 
САСТАВ РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА
Члан 30.
Републички одбор чине чланови изабрани у организацијама које су чланице Савеза.Свака организација чланица Савеза у Републички одбор именује два своја редовна члана. Чланови Републичког одбора се бирају на изборним седницама највиших органа чланица Савеза и поседују писмена овлашћења да су пуноважни заступници својик организација.
Члан 31.
Изборе расписује Управни одбор Савеза најкасније 60 дана пре истека мандата члановима Републичког одбора. Управни одбор утврђује програм изборних радњи и рокове у којима ће се поједине радње обавити.
Чла н 32.
Мандат члановима Републичког одбора траје четири године, са тим да исто
лице може бити поново бирано. Број поновних избора није ограничен бројем
избора све органе и функције у оквиру Савеза а на основу одредби овог
Статута.
Члан 33.
Мандат члану Републичког одбора престаје:
за вршетком мандата,
- подношењем оставке,
- престанком чланства организације у Савезу,
- у случају немогућности обављања дужности члана због болести, - дуже оправдане одсутности,
~ смрти члана,
~ као и у другим случајевимг ло сили Закона.
Мандат члану у Републичком одбору Савеза престаје и:
~ опозивом од стране организације која га је изабрала.
Иницијативу за опозив у чланству у Републичком одбору могу поднети: 
--~ Управни одбор и Надздрни одбор Савеза.
Члан 34.
О престанку мандата и о опозиву у чланству у Републwчком одбору одлучује Републички одбор. У иницијативи за опозив морају се навести образложени разлози због којих се опозив предлаже.
Члан 3.5.
3амена члана Републичког одбора се врши на предлог организације у којој је члан Републичког одбора био изабран. Управни одбор утврђује да је чланство у Релубличком одбору престало и доноси одлуку о замени члана Републичког одбора. Одлука о замени је коначна и Републички одбор је у обавези да на првој својој редовној седници потврди донету одлуку Управног одбора.
 
РАД РЕПУБЛИЧКОГ ОДБQРА
Чла н З.
Републички одбор ради по седницама које се одржавају према потреби, а најмање једанпут гадишње. Седницу Републичког одбора сазива Председник Савеза по сопственој иницијативи или на основу писменог захтева Управног одбора или Надзорног одбора;односно на писмени захтев једне трећине организација. Ако председник Савеза не сазове седницу, Управни одбор или Надзорни одбор могу сазвати седнцу Републичког одбора. Све седнице које не сазове Председник Савеза су ванредне а разлози морају бити писмено образложени. Ванредно сазване седнице раде по дневном реду због које су сазване.
Због битности или хитности доношења одлуке,а услед краткоће времена или драстична лвших класичних комуникационих веза седнице Републичког одбора или Управног одбора се могу одржати помоћу савремених комуникационих средстава. Донете одлуке по наведеном принципу су валидне, уз обавезу да се морају потврдити приликом првог редовно одржаног састанка Републичког одбора или Управнаг одбора.
Члан 37.
Републички одбор пуноважно одлучује, ако седници присуствује више од половине укупног броја чланова. Републички одбор одлучује веhином гласова присутних чланова. Седница Републичког одбора је јавна. У раду седнице Републичког одбора могу учествовати, без права одлучивања. представници државних органа, организација и служби којима је упућен позив за седницу.
Члан 38
а раду седнице Републичкаг одбора води се записник, којег потписује председник Савеза, односно чланови радног председништва у својству званичних оверивача записника и записничар кога одређује председник Савеза.
Записник се доставља организацијама.
Члан 39.
Републички одбор доноси пословник о свом раду којим се уређује рад органа и радних тела.
САСТАВ УПPAВНОГ ОДБОРА
Члан 40
Управни одбор је извршни орган Републичког одбора. Чланови Управног одбора су чланови Републичког одбора. Управни одбор чине по један представнмк организација које су чланице Савеза. Чланице своје представнмке у Управном одбору бирају на седницама својих највиших органа када и предлажу кандидате за Председника, Потпредседника и ако имају кандидата за члана Надзорног одбора.
Члан 41.
Управни одбор:
=~ утврђује предлог статyта Савеза и предлог његових измена и допуна;
 
утврђује предлог одлуке о престанку рада Савеза;
~ организује и спроводи одлуке и закључке Републичког одбора;  доноси годишњи програм рада;
— доноси општа акта,утврђује nредлоге општих аката која доноси Републички одбор;
организује рад савеза између две седнице Републичког одбора; -~ утврђује предлог финансијског плана и гадишњег рачуна;
~ доноси одлуке о спровођењу планираних активности;
~ утврђује предлог одлуке о оснивању предузећа и установа и доноси предлог одлуке о обављању привредне делатности;
организује вршење послова који проистичу из повереног јавног овлашћења;
~ утврђује критеријуме за расподелу наменских средстава и врши расподелу истих;
~ констатује да је организација иступила из Савеза и о томе обавештава Републички одбор;
=~ предлаже Републичком одбору Савеза доношење одлуке о искључењу орrанизације из Савеза;
=~ организује обележавање значајних догађаја и датума за особе са ампутацијама;
организује и именује чланове радних тела Управног одбора;
-~ доноси општа акта којима се уређују питања: о накнадама и признањима Савеза, о nечатима и штамбиљима ,руковање са њима, о садржини и начину вођења евиденције чланова, о рачуноводству, о наградама и трошковима за службена путовања, о евидентирању и чувању регистраторског материјала, о садржини чланске карте и начину издавања, о висини чланског доприноса Савезу;
Предлаже одлуку о Удруживању у асоцијацију са другим савезима особа са инвалидитетом;
Разматра нацрте закона и других прописа којима се уређују питања од значаја за особе са ампутацијама и даље предлоге и мишљења; Разматра иницијативе организација за по3ивање на одговорност и своје мишљење даје Републичком одбору Савеза;Ради уједначавања критеријума о висини чланарине може давати препоруке орrанизацијама;
Управни одбор ће заузимати и на одговарајући начин изражавати ставове од значаја за особе са ампутацијама (изражавати незадовољство у погледу појединих одлука државних органа на начин који би одговарао особама са ампутацијама) и
друге послове каје му у надлежност стави Републички одбор.
члан 42.
Седнице Управног одбора сазива председник Савеза ло сопственој иницијативи или на основу закгбучка Управноr одбора или Надзорног одбора, односно на захтев једне трећине организација.
Члан 43.
Управни одбор пуноважно ради, ако седници присуствује више од половине укупног броја чланова, а одлучује већином гласова присутних. Председник Са веза председава и руководи радом седнице и стара се о раду н а седници.
 
 
Члан 44.
Седнице Управног одбора су јавне.
Управни одбор ради по седницама које се одржавају према потреби, а најмање четири пута годишње. Седницу сазива Председник Савеза по сопственој иницијативи или на основу закључка Управног одбора или Надзорноr одбора, односно на захтев једне трећiине организација.
У раду седнице Управног одбора могу учествовати, без права одлучивања представници органа и организација којима је упућен позив за седницу. Рад Управног одбора регулише се Пословником.
Члан 45.
Управни одбор може за обављање послова за потребе Савеза ангажованим лицима одредити накнаду, имајући у виду значај и сложеност одређеног посла, квалитет рада и време проведено на извршавању тих послова. Управни одбор може утврдити одговарајућу накнаду и члановима Извршног одбора. Право на надокнаду за рад члановима Управног одбора доноси Републички одбор.
Члан 46.
Члановима Управног одбора мандат траје четири године, с тим да исто лице може бити поново бирано. Број поновних избора није ограничен бројем избора за све органе и функције у оквиру Савеза а на основу одредбе овог Статута .
Мандат престаје: поднашењем аставке, у случају немогућнвсти обављања функције због болести, одсутности, као и у случају опозива. Иницијативу за опозив могу покренути: Председник Републичког одбора, Управни одбор, Надзорни одбор или трећина организација чланица. У иницијативи се морају навести образложени разлози због којих се опозив предлаже.
Члан 47.
Престанак мандата члановима Управног одбора утврђује Републички одбор.Престанак мандата члану Управног одбора, осим у случају опозива, утврђује Управни одбор који може на упражњено место именовати новог члана. Предлог за именовање даје организација чланица из које је био члан који се замењује. Наведеном радњом се може заменити највише 1/3 од укупног броја чланова Управног одбора, без обавезе расписивања ванредних избора. Предлог за опозив са својим мишљењем Управни одбор доставља Републичком одбору на одлучивање. О престанку мандата и именовању новог члана Управног одбора обавештава Републички одбор на првој наредној седници.
Надзорни одбор
Члан 48.
Надзорни одбор има 5 чланова. Чланове Надзорног одбора именује
Републички одбор на основу иницијалних предлога организација.
Именовање чламова Надзорнtэг одбора се врши ма основу пристиглих
предлога за именовање које се врши електронским путем на званичну
електронску адресу Савеза. Позив за подношење имена кандидата Све
чланице добијају у истим тренутку на своју електронску адресу. Мандат
чланова траје четири године без ограничења по питању поновног избора.
 
 
Чланови Надзорног одбора не могу бити чланови Републичког одбора или
неког друго радног тела у оквиру Савеза. Именовани чланови Надзорног
одбора на својој првој седници између себе бирају Председника Надзорног
одбора и доносе правилник о свом раду. Седнице Надзорног одбора сазива
председник по сопственој иницијативи, или на захтев већине чланова
Надзорног одбора или на захтев Управног одбора. Надзорни одбор ради у
пумом сазиву а одлуку доноси већином чланова. Одлука је донета ако је за њу гласало 3 члана Надзорног одбора.
Члан 49.
Надзорни одбор има права и дужности да прати:
- спровођење Статута и других општих аката Савеза;
-законитост одлука и њихову усклађеност са опште усвојеним нормама друштва и закона;
-контролише материјално-финансијско пословање;
-прати и анализира да ли се финансијска средства Савеза целисходно користе и
-~ врши и друге послове у складу са Статутом.
Члан 50.
Надзорни одбор може да сарађује са надзорним одборима организација и заједно са њима може контролисати наменско коришћење средстава у организацијама.
Чла н 51.
 Надзорни одбор разматра жалбе и представке организација,које су му упућене, о њима заузима став и обавештава Републички одбор.
Члан 52.
Надзорни одбор за свој рад одговара Републичком одбору.
ПРЕДСЕДНИК САВЕЗА
Члан 53.
Председник Савеза је члан Републичког одбора и обавља послове да:
~ представља и заступа Савез пред државним органима и другим организацијама као лице овлашћено за заступање и представљање; потписује у својству одговорног лица финансијску и друry докумемтацију;
~ води политику Савеза,сходно овом Статуту и програму рада, стара се о припремању седница Републичког одбора и Управног одбора; организује рад на реализацији програма,стара се о извршењу задатака утврђених општим актима и закључцима Републичког одбора и Управног одбора;
~ остварује координацију рада и активности организација.;
остварује сарадњу са органима и организацијама у интересу особа са ампутацијама;
потписује општа и друга акта која доноси Републички одбор и Управни одбор Савеза;
Обавља и друге послове одређене овим Статутом, другим општим актима и појединачним актима Републичког одбора и Управног одбора Савеза.
 
Чла н 54.
Председник Савеза ради повећања квалитета и ефикасности рада Савеза може именовати стално оперативно тело под називом: Извршни одбор Савеза у чијем саставу се налазе: председник, потпредседник и секретар Савеза. Правну ваљаност извршном одбору даје управни одбор са мандатом истим као што је мандат председника Савеза.
Члан 55.
Председник Савеза може само на образложени писмени захтев већине чланова организације која је чланица Савеза предложити Републичком одбору Савеза доношење одлуке да се сазове седница највишег органа организације која је чланица Савеза. Одлука се доноси само када су нарушени односи такви да онемогућавају извршење циљева и задатака организације. Одлука се доноси еамо једноrласнвм одлуком чланова Републичког одбора. 3а одлуку гласови чланова Републичког одбора који су представници организације која је чланица Савеза се неће узети из разлога пошто је у питању њихова матична организација.
ПОТПРЕДСЕДНИК САВЕЗА
Члан 56.
Потпредседник Савеза је члан Републичког одбора са задацима да:
замењује председника Савеза у случају његове спречености у свим правима, обавезама и одговарноетима председника Савеза, а ако је и он спречен Управни одбор одређује члана Управног одбора који Замењује Председника Савеза. Свако право замене Председника Савеза одобрава писменим исказом Председник Савеза а ако за наведено не постоји правни оквир ванредну писмену одлуку доноси Управни одбор Савеза коју мора потврдити приликом првог наредног редовног састанка Републички одбор Савеза;
Потпредседник Савеза је изабрани председник дисциплинске комисије у сталном сазиву који за сваки конкретан дисциплински поступак именује још два стручна сарадника по личном избору. Председник Савеза у својству предеедника дисциплинске комисије о утврђеним чињеницама nодноси извештај Управном одбору Савеза којем предлаже конкретне дисциплинске мере. Дисциплинска комисија може водити дисциплински поступак само у оквиру својих овлашћења из којих су изузети дисциплински прекршаји појединаца који су чланови организације која је члан Са веза .
Члан 57
3а свој рад председник и потпредседник Савеза су одговорни Републичком одбору Савеза и Управном одбору.
РАДНА ТЕЛА ОPГАНА САВЕЗА
Члан 58.
Републички одбор Савеза и Управни одбор моry оснивати стална или
повремена радна тела и поверити им одређене послове. Статутарна комисија
 
као стално радно тело приnрема радни текст Статута и других аката који у надлежности Републичког одбора Савеза и припрема изборна правила.
CEKРETAP САВЕЗА
Члан 59.
Секретара Савеза именује Председник Савеза. Мандат Секретара Савеза траје четири године,с тим да исто лице може бити поново именовано. Број поновних именовања није ограничен све органе и функције у оквиру Савеза а на основу одредбе оваг Статута. Мандат престаје, подношењем оставке, у случају немогућности обављања функције због болести, одсутности, случају опозива или услед деловања законских одредби. Иницијативу за опозив доноси: Председник Савеза по својој одлуци или на предлоr управног одбора, Надзорног одбора или трећине организација чланица Савеза. У иницијативи се морају навести образложени разлози због којих се опозив предлаже.
Члан 60
Секретар Савеза припрема и учествује у припремању материјала за седнице Републичког одбора Савеза, Уnравног одбора и радних тела, припрема општа и друга акта и материјале, стара се о вођењу састављању и чувању записника и документације са седница органа,помаже председнику савеза у обављању послова, извршава поверене му послове Савеза и обавља друге послове које му одреди Управни одбор и Председник савеза. Секретар руководи стручном службом којој организује рад. Обавља и друге послове које му одреди Управни одбор и који су одређени систематизацијом послова. Секретар је дужан да упозори на доношење незаконите одлуке, а у случају да орган Савеза то не уважи, обавештава Надзорни одбор. За свој рад и за рад службе секретар је одговоран Председнику Свеза.
ОПШТА АКТА САВЕЗА
Члан 61.
Акти Савеза су;
~ Статут - као основни општи акти Савеза, којим се сагласно законом, уређује организација и функционисање Савеза;
Одлука - као појединачни акт, којим се на основу Статута у конкретном питању одлучује, или образују радна тела, или којим се врше именовања органа Савеза;
~ Правилник - као општи акт којим се на основу Статyта или овлашћења из закона, уређују унутрашњи односи и
~ 3акључак - као појединачни акт којим се изражава став Савеза по појединим питањима или утврђују задаци.
Члзн 62.
Општа акта савеза ступају на снагу осмог дана од дана објављивања, а објављују се на огласној табли Савеза.
Објављен Статут доставља се организацијама.
 
 
VII ИМОВИНА САВЕЗА И ФИНАНСИРАЊЕ РАДА
Члан 53.
Савез може имати имовину коју чине право својине над покретним и непокретним стварима, новчана средства и друга имовинска права, који користи и њом располаже ради извршавања послова и задатака којим се Остварују циљеви и задаци утврђени овим Статyтом.
Савез може стицати право својине над покретмим и непокретним стварима, као и право раслолагања, право коришћења. односно друга права на непокретностима сагласно закону.
Члан 64.
Савез стиче средства из следећих извора :
-донација државних органа и јавних фондава
-од накнаде за набављање посебних услуга које се уговоре са друrим правним и физичким лицима
-од непосредне или посредне привредне делатности у складу са Законом, Савез прибава средства посредовањем у продаји разноврсних производа (за ПРЕТЕЖНУ ДЕЛАТНОСТ КОЈУ САВЕЗ ОБАВЉА ШИФРА ЈЕ 4619)
    Инвалидских колица., штака., _разних гумених резервниХ.Делова, специјалних одевних и обувних предмета, протетичка помагала и друrа добра која користе освбе са ампутацијама и друге особе са и н валидитетом.
Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца обухвата трговину на мало:
    било којим производима на начин који није на другом месту обухваћен :
    продаја преко лица која купцу долазе на врата ,продаја преко аутомата
    директна продаја горива (уље за ложење, огревно дрво итд. ) које се испоручује на адресу купца
    продаја преко путујућих продаваца
    - трговина на мало преко аукцијских кућа, изван продавница (осим интернета) (за ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ КОЈЕ САВЕЗ ОБАВЉА ШИФРА ЈЕ 4799 )
-од донација домаћих и инострамих правних и физичких лица и завештања -од камата на уложена средства
-од имовине савеза и
-из других извора
Средства добијена за посебне намене моry се користити само за те намене.
Члан 65.
Финансијским планом Савеза распоређују се приходи према намени и изворима у складу са циљевима и задацима Савеза.
Управни одбор маже, у току године, вршити измене висине појединих прихода или расхода у финансијском плану, у Оквиру укупно планираних средстава.
Средства за посебне намене исказују се посебно у финансијском плану.
Члан 66.
 
Савез води пословне књиrе, саставља и подноси периодичне и годишње рачуне и рачуноводствене извештаје у складу са Законом и општим актом Савеза .
Чла н 67.
Републички одбор Савеза одлучује а стицању и отуђењу непокретних ствари, а Управни одбор одлучује о стицању и отуђивању покретних ствари,као и о узимању или давању ствари у закуп или на коришhење на прописан начин. Секретар Савеза одлучује о набавкама ситног инвентара канцеларијског и другог патрошноr материјала.
VIII НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА
Члан 68.
3а постигнуте резултате у остваривању програмских циљева и задатака за допринос унапређивању и развоју организација, могy се доделити друштвена признања. Признања се додељују организацијама, као и појединцима- члановима који својим несебичним радом и залагањем доприносе остваривању свестране активности особа са ампутацијама.
Признања могу бити : плакете, захвалнице и награде.
Одлуку о додељивању признања доноси Управни одбор.
IX СТРУЧНА СЛУЖБА
Члан 69.
Стручне, административне, материјално-финансијске, издавачке,
информативне, помоћне и све друrе пословне неопходне за несметан рад органа и радних тела Савеза обавља Стручна служба.
Члан 70.
Одлуку о оснивању, начину рада и финансирању доноси Управни одбор у складу са законом и овим Статутом. Радници Стручне службе остварују своја права и обавезе из радноr односа у складу са законима и општим актима Савеза. Секретар има сва овлашћења из Закона о раду која су предвиђена за послодавца.
Члан 71.
Стручна служба може обављати послове и за друге организације на основу посебног уговора. За обављање појединих послова може се образовати заједничка служба са другим организацмјама или поједини пословм поверити дрyroj организацији у складу са уговорама
Члан 72.
Стручном службом руковади секретар који организује рад стручне службе и одговоран је за извршење послова стручне службе.
ПОСТУПАК ЗА ДОНОШЕЊЕ СТАТУТА И ЊЕГОВЕ
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
Члан 73.
 
Иницијативу за измене и допуне Статута могу дати организације, Управни одбор и Надзорни одбор, одлуку о покретању посryпака за доношење измена и допуна Статута доноси Управни одбор. Ако управни одбор не прихвати иницијативу дужан је да подносиоца иницијативе, када она није потекла од Управног одбора, обавести о разлозима због којих се иницијатива не прихвата. Управни одбор о томе обавештава Републички одбор Савеза на првој наредној седници.
Члан 74.
Када Управни одбор прихвати иницијативу, ставља у задатак Статутарној комисији да припреми нацрт одлуке о изменама и допунама Статyта. Управни одбор утврђује текст Нацрта одлуке а изменама и допунама Статyта и упућује га свим организацијама ампутираца на јавну расправу, која траје најмање З0 дана.
После јавне расправе, а на предлог комисије, управни одбор утврђује предлог одлуке о измени и допуни Статута и предлог доставља Републичком одбору на разматрање и усвајање.Уз предлог одлуке доставља се и образложење са навођењем разлога због којих нису прихваћени неки предлози из јавне расправе.
XI ПРЕСТАНАК РАДА САВЕЗА
Члан 75.
Савез престаје са радом одлуком већине чланица Савеза на јавној седници Републичког одбора услучајевима који оу регулисани законима. Републички одбор доноси одлуку да се престанком рада Савеза имовина која преостане након подмирења обавеза пренесе на Националну организацију особа са инвалидитетом Србије до тренутка док се не стекну услови да сe може пренети на организацију која може преузети обавезу остваривања циљева и задатака који сy утврђени овим Статутом.
XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 76.
Тумачење одредби овог Статута даје Републички одбор Савеза. Општа акта Савеза ћe се донети у сагласности са овим Статутом у року од шест месеци.
Члан 77.
На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ћe се примењивати одредбе Закона о удружењима.
Члан 78.
Овај Статут ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од дана уписа у регистар код надлежног органа.

Статут савеза